Janko Maček (Foto: Gorazd Kavčič)

Osebni stečaji za prezadolžene

S 1. oktobrom je začel veljati zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je uvedel novo določilo poravnave obveznosti fizičnih oseb do upnikov - osebni stečaj. O njem smo se pogovarjali s stečajnim upraviteljem Jankom Mačkom iz Zvirč.

»Z osebnim stečajem se ne rešite zlahka svojih dolgov. Vsak upnik, ki je do zaključka stečajnega postopka prijavil terjatev, lahko terja od dolžnika poplačilo še neplačanega dela terjatve tudi po zaključku postopka.«

Proti komu se lahko uvede osebni stečaj?

»Osebni stečaj se ob izpolnjenih pogojih lahko začne za fizične osebe, za navadnega potrošnika kot tudi za podjetnika in zasebnika. Predpostavka za uvedbo stečajnega postopka je, da dolžnik razpolaga vsaj še z nekaj premoženja, ki bo predstavljalo stečajno maso, iz katere bodo upniki poplačani hkrati in sorazmerno. Osebe brez premoženja bodo pri predlaganju uvedbe postopka verjetno uporabile brezplačno pravno pomoč, stečajni postopek pa se bo zaključil brez poplačila upnikov. Seveda pa zaenkrat sodne prakse na tem področju še ni, zato so napovedi s tega področja zelo nehvaležne.«

Kdaj pa lahko razglasimo osebni stečaj?

»Zakon kot temeljni kriterij določa insolventnost, to pa pomeni, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnavati vseh zapadlih obveznosti, torej postane dolgoročno plačilno nesposoben. Merilo za dolžnika potrošnika je, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih rednih prejemkov. Kriterij trajne nelikvidnosti izpolnjuje tudi nezaposlena oseba, ki ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov in za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo tisoč evrov. Za podjetnika ali zasebnika pa velja, da je nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo petino zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto.«

Kakšna je razlika med stečajema fizične in pravne osebe?

»Ker je namen obeh stečajnih postopkov zagotoviti hkratno in enakopravno plačilo navadnih terjatev upnikom iz unovčenega premoženja dolžnika, se za postopek osebnega stečaja smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za pravno osebo, seveda pa z nekaterimi izjemami. Bistvena razlika med fizično in pravno osebo je v tem, da fizična oseba po končanem stečajnem postopku ne preneha, ampak ohrani pravno in poslovno sposobnost. Zaradi tega se pri osebnem stečaju ne uporabljajo pravila o prenehanju terjatev upnikov zaradi zamude rokov za prijavo, po zaključku osebnega stečaja pa tudi ne prenehajo terjatve upnikov, ki v osebnem stečajnem postopku niso bile plačane. Enostavno povedano: z osebnim stečajem se ne rešite zlahka svojih dolgov. Vsak upnik, ki je do zaključka stečajnega postopka prijavil terjatev, lahko terja od dolžnika poplačilo še neplačanega dela terjatve tudi po zaključku postopka. Seveda pa je iz stečajne mase z zakonom določeno izvzeto premoženje, ki je pogoj za osebno preživetje dolžnika, kot so predmeti za osebno rabo in podobno, ter prejemki, kot so zakonite preživnine, odškodnine in razne pomoči na podlagi zakona. Iz stečajne mase se tudi prednostno pokrivajo nekatere obveznosti, ki so posebej opredeljene kot prednostne terjatve.«

Ali so med stečajnim postopkom pravice dolžnika omejene?

»Z začetkom stečajnega postopka se poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omeji, tako da ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso. Brez soglasja sodišča dolžnik ne more najeti kredita, dati poroštva, odpreti novega transakcijskega računa, se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam. Te pravne posle in dejanja v njegovem imenu opravlja imenovani stečajni upravitelj kot njegov zakoniti zastopnik.«

Ali se lahko dolžniku obveznosti enostavno odpišejo?

»Možnost, da se dolžniku v postopku osebnega stečaja odpustijo njegove obveznosti, obstaja. Če sodišče po pregledu predloga dolžnika ugotovi, da ne obstojajo zakonske ovire, lahko ugodi dolžniku. V t. i. postopku odpusta obveznosti se določi preizkusno obdobje, ki traja lahko od enega do pet let, seveda pod nadzorom upravitelja. Dolžnik mora izpolnjevati tudi dodatne zakonske obveznosti, kot so redno izpolnjevanje obveznosti do delodajalca, če ni zaposlen, pa mora iskati in tudi sprejeti ponujeno zaposlitev. Po poteku poskusne dobe se po sklepu sodišča dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S tem sklepom se predvsem ustavi nadaljnja izterjava stalnih prejemkov in zaseg denarnega dobroimetja, medtem ko izdaja sklepa o odpustu obveznosti ni ovira za nadaljevanje postopka osebnega stečaja, torej predvsem za poplačila upnikov iz do takrat unovčenega premoženja. «

Ali odpust obveznosti velja za vse terjatve?

»Odpust obveznosti ne učinkuje na terjatve upnikov, ki so nastale do začetka osebnega stečaja in so ustrezno zavarovane. Ne učinkuje na prednostne terjatve na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, na prednostne terjatve za plače, odškodnine za poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, seveda pa tudi ne za nobeno terjatev, ki je nastala po začetku postopka.«

Kako je poskrbljeno, da dolžnik, ki razglasi stečaj, svojega premoženja ne bo predčasno skril pred upniki?

»Dolžnik, proti kateremu je stekel postopek osebnega stečaja, mora sodišču posredovati poročilo o stanju svojega premoženja, podatke o transakcijskih računih, o mesečnih prejemkih in overjeno izjavo, da je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje. Poleg tega lahko stečajni upravitelj o dolžniku pridobi vse podatke, ki so pomembni za ugotovitev pravnega položaja in premoženja dolžnika in njegovega zakonca ter za vse morebitna izpodbojna pravna ravnanja zadnja tri leta pred uvedbo osebnega stečaja. Med izpodbojna pravna ravnanja sodijo posli v dobro ožje povezane osebe, kot so na primer zakonec, izvenzakonski partner, otrok ali posvojenec, ter dejanja, na podlagi katerega je druga oseba prejela dolžnikovo premoženje brez pravega vzroka.«

Ali pri osebnem stečaju v stečajno maso sodi tudi premoženje najožjih družinskih članov?

»V primeru, da je bilo premoženje pridobljeno z izpodbojnim pravnim ravnanjem, ga je potrebno vrniti v stečajno maso.«

Kakšni bodo sicer stroški osebnega stečaja?

»Po veljavnem pravilniku o tarifi za odmero nagrade upraviteljem in tarifah za javno objavo na Ajpesu naj bi bili najnižji stroški in hkrati tudi predujem za začetek postopka osebnega stečaja za fizične osebe 2.050 evrov, za pravne osebe pa 3.550 evrov. Seveda bodo v primeru morebitnega postopka odpusta obveznosti za vsako leto preizkusne dobe nastopili še stroški nadomestila upravitelja v znesku od 200 do 500 evrov, kar pa naj bi se pokrivalo iz stečajne mase. Obstaja pa tudi še nepreizkušena možnost, da dolžnik fizična oseba predhodno sproži postopek preko brezplačne pravne pomoči in se s tem izogne omenjenim stroškom.«

Kako bodo upniki izvedeli o stečajnih postopkih?

»Od 1. oktobra dalje so brezplačno na AJPES-ovih spletnih straneh pod objavo sodnih zadev objavljeni vsi podatki o tekočih stečajnih postopkih, tako za pravne kot fizične osebe, sklepi sodišč in poročila upraviteljev. Navedeno je pomembno zaradi tega, ker po 122. členu zakona velja, da so se stranke postopka z objavami seznanile s potekom osem dni od objave na spletnih straneh. Zato vsem morebitnim upnikom v postopkih priporočam redno spremljanje teh objav, saj bodo edino na tak način lahko učinkovito uveljavljale svoje interese.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Zanimivosti / četrtek, 15. julij 2010 / 07:00

Poročila sta ju župan in župnik

Francka in Jernej Nunar z Zgornje Bele sta se prvo julijsko soboto po petdesetih letih ponovno poročila.

Objavljeno na isti dan


Kranj / ponedeljek, 27. oktober 2008 / 07:00

Planet Tuš ponuja delo in zabavo

Od srede naprej je Kranj bogatejši za nov nakupovalni center, Planet Tuš pa je domačinom - poleg nakupovanja in zabave v kinu in pri športu, ponudil tudi okoli 250 novih delovnih mest.

GG Plus / ponedeljek, 27. oktober 2008 / 07:00

V Sloveniji je bila britanska kraljica

Minuli teden je bila na tridnevnem obisku v Sloveniji britanska kraljica Elizabeta II. s soprogom princem Philiphom. To je bil prvi obisk kraljice, ki britanski monarhiji vlada že od leta 1952, v naši...

GG Plus / ponedeljek, 27. oktober 2008 / 07:00

Osebni stečaji za prezadolžene

S 1. oktobrom je začel veljati zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je uvedel novo določilo poravnave obveznosti fizičnih oseb do upnikov - osebni...

Prosti čas / ponedeljek, 27. oktober 2008 / 07:00

Veselo v Kranjsko Goro

Prejšnji konec tedna je v Kranjski Gori potekalo dvodnevno srečanje narodnozabavnih ansamblov. Prireditev z naslovom Veselo v Kranjsko Goro je organizirala Lokalna turistična organizacija, postala pa...

Kultura / ponedeljek, 27. oktober 2008 / 07:00

Tista lepa narava

V prostorih prirodoslovne zbirke Loškega muzeja so v torek odprli razstavo Tistega lepega dne, razstavo fresk in slik akademske slikarke Maje Šubic.