Župani sedmih občin so sklenili pogodbo o izvajanju inšpekcijskega in redarskega nadzora. (Foto: Gorazd Kavčič)

Inšpektor in redar tudi na Jezerskem

Župani sedmih občin so prejšnji teden slavnostno podpisali pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti za delovanje skupnega organa, Medobčinskega inšpektorata Kranj.

S tem možnost za izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzora dobiva tudi občina Jezersko. Pogodbo so sklenile: Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič, namen pa je učinkovitejše skupno izvajanje inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju teh občin.

Naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva so občinske upravne naloge. Občina jih zagotavlja v okviru svoje uprave oziroma preko v njej zaposlenih javnih uslužbencev. Občina se ne sme dogovoriti z drugo občino, da bi zanjo opravljala naloge, ki po zakonu ali drugem predpisu sodijo v pristojnost občinske uprave, kar naloge komunalnega in inšpekcijskega nadzora seveda so. Zaposlitev inšpektorja za eno občino pa ni smotrna, zato je bila smiselna težnja po povezovanju s sosednjimi občinami. Začetki ustanavljanja skupnega inšpekcijskega organa na območju nekdanje občine Kranj segajo v leto 2002, dokončen predlog o tem je nastal v zadnjem letu, ko je bil tudi v vseh sedmih občinah sprejet usklajen odlok o ustanovitvi skupnega organa.

Osnovni cilj ustanovitve medobčinskega inšpekcijskega organa (v nadaljevanju inšpektorata) je učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju nadzora za območje prej omenjenih občin. Mednje prednostno sodijo: opravljanje nadzora nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino; spremljanje, analiziranje in podajanje predlogov za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira; pripravljanje strokovnih podlag in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja mestnega inšpektorata ter opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog s svojega delovnega področja.

Nadzorstvene naloge so predvsem iz naslednjih področij: javni red in mir, urejanje prometa in zapuščena vozila, varstvo okolja, oskrba s pitno vodo, občinske ceste, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin, pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti, javna razsvetljava, javne tržnice, zimska služba, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalne takse, oglaševanje, reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov, obvezno odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega materiala, ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih, turistične takse, obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času, uporaba simbolov občine, zastave in grba, urejanje in uporaba prostora, varovanje zunanjega izgleda naselja in okolice, vzdrževanje ograj in živih mej, prometna in neprometna signalizacija, javni mestni in primestni potniški promet, urejanje in izvajanje gospodarskih javnih služb, izvajanje reda na javnih mestih in javnih prireditvah, kjer je organizator občina, krasitev naselja, priključevanje na kanalizacijsko omrežje in druga področja po sprejetih predpisih občine, če je v njih tako določeno.

Inšpektorat bo nadzorstvo opravljal kot redni mesečni nadzorstveni pregled v okviru potreb po delu inšpektorja in redarja na terenu, ki so jih uskladile posamezne občine ustanoviteljice in jih dogovorile s podpisom pogodbe. V občini Jezersko je potreba po 8 urah mesečnega dela inšpektorja in 8 urah mesečnega dela redarja. Poleg rednega pregleda se lahko glede na nujnost in potrebe posamezne občine opravi tudi izredni nadzorstveni pregled, za kar pa se občini zaračunajo dodatne obveznosti glede na ure opravljenega dela.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Razvedrilo / sreda, 28. maj 2014 / 10:08

Mož praznuje maja, žena decembra

Ko smo se Glasovci odpravili v Italijo, kjer smo si ogledali Cinque Terre oziroma Pet dežel, je Franc Čeh praznoval 58 let. Na izletu ga je spremljala soproga Vlasta, zakonca pa sta doma s...

Objavljeno na isti dan


Splošno / četrtek, 11. oktober 2012 / 07:00

Anketa: So krajevne skupnosti potrebne?

Občani Vodic bodo na volitvah 11. novembra glasovali dvakrat - tudi na referendumu o ustanovitvi krajevnih skupnosti. Vprašali smo jih, ali bodo na referendum šli in ali se jim krajevne skupnosti zdij...

GG Plus / četrtek, 11. oktober 2012 / 07:00

Najraje je v kuhinji

Manca Špik ima za seboj kar trinajst selitev. Ob ogledu novih stanovanj je vedno najprej pogledala kuhinjo. "Kuhanje je nekaj najlepšega," pravi pevka, ki na balkonu v loncih prideluje zelenjavo.

GG Plus / četrtek, 11. oktober 2012 / 07:00

Beseda je nesmrtna

Italijanski predsednik Giorgio Napolitano je tržaškega pisatelja Alojza Rebulo imenoval za velikega častnika viteškega reda za zasluge za Republiko Italijo.

Gospodarstvo / četrtek, 11. oktober 2012 / 07:00

Z investicijo v rast izvoza

V EGP Škofja Loka so pred kratkim povečali zmogljivost hišne orodjarne in ji s tem dali večji pomen, da bi lastno znanje bolje tržili zunaj podjetja. V tujino tako kot osnovno dejavnost - potiskano em...

Zanimivosti / četrtek, 11. oktober 2012 / 07:00

Pobrateni z občino Medulin

Minuli konec tedna se je v hrvaško občino Medulin odpravilo okoli 120 občanov Cerkelj, vrhunec je bil podpis listine o pobratenju. Sodelovali bodo na področju turizma, športa in gospodarstva.