Dohodnina 2006: Najpogostejša vprašanja zavezancev

1. V marcu je Davčna uprava Republike Slovenije zavezancem za dohodnino odposlala vse pred izpolnjene dohodninske napovedi za leto 2006. Ali so takšno napoved prejeli prav vsi davčni zavezanci?

Takšnih napovedi niso prejeli vsi davčni zavezanci. Vsi tisti davčni zavezanci, ki so v letu 2006 prejeli dohodke, ki ne presegajo zneska splošne olajšave, to je zneska 604.330 tolarjev, niso prejeli pred izpolnjene dohodninske napovedi. Podobno velja za upokojence. Vsi tisti, ki v letu 2006, poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine, pri čemer tudi niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, niso dosegli drugih dohodkov, ki bi presegli znesek 19.171 tolarjev, niso prejeli pred izpolnjene napovedi. Prav tako takšne napovedi niso prejeli vsi tisti davčni zavezanci, za katere davčna uprava do konca januarja letos ni prejela kontrolnih podatkov. Sem pa prav gotovo sodijo tudi vsi tisti davčni zavezanci, ki delajo v tujini in dohodke prejemajo iz tujine.

 

2. Ali morajo davčni zavezanci sami preveriti in ugotoviti, ali so kljub temu, da jim pred izpolnjena napoved ni bila poslana, dohodninsko napoved za leto 2006 do 30. aprila letos dolžni vložiti sami?

Zavezanci morajo vedeti, koliko in katere dohodke so prejeli. In če so ti dohodki presegli znesek splošne olajšave, torej 604.330 tolarjev, morajo dohodninsko napoved za leto 2006 vložiti do konca aprila. Tako pravilo je veljalo že tudi v preteklih letih, ko še ni bilo pred izpolnjenih dohodninskih obrazcev.

 

3. Kaj pa cedularno obdavčeni dohodki? Teh pred izpolnjena napoved, niti prazen dohodninski obrazec, ne vsebuje. Kam in kako v dohodninsko napoved vpisati obresti, dividende in kapitalske dobičke?

Obresti, dividende in dobiček iz kapitala se od 1.1.2006 dalje obdavčujejo cedularno, to je z dokončno dohodnino. To pomeni, da se ti dohodki ne vštevajo v letno davčno osnovo za dohodnino in zato tudi ne vpisujejo v dohodninsko napoved za leto 2006. Pri tem je potrebno opozoriti, da pa morajo dijaki in študenti v dohodninski napovedi pod oznako 1211 med ostale dohodke vpisati tudi cedularno obdavčene dohodke, saj bo davčna uprava na podlagi teh podatkov presojala o upravičenosti do posebne študentske olajšave.

 

Dividende in obresti: Če je izplačevalec domača pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, torej plačnik davka, je le-ta ob izplačilu teh dohodkov dolžna izračunati in plačati davčni odtegljaj od teh dohodkov, ki se šteje za dokončen davek. V primeru, da so bile dividende ali obresti v letu 2006 izplačane s strani osebe, ki ni plačnik davka, na primer s strani tuje pravne osebe, pa je moral davčni zavezanec, kot prejemnik teh dohodkov, pri pristojnem davčnem uradu že v 15 dneh po prejemu dividend ali obresti vložiti davčno napoved v zvezi z odmero dohodne od teh dohodkov.

V primeru, da gre za obresti iz naslova denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ali v drugih državah članicah EU, in da so le-te v letu 2006 presegle znesek 300.000 tolarjev, pa so bili davčni zavezanci do 28.2.2007 dolžni pri davčnem organu vložiti posebno napoved v zvezi s tem.

Dobiček iz kapitala: Davčno napoved v zvezi z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v letu 2006 so bili davčni zavezanci pri davčnem organu dolžni vložiti do 28.2.2007. V primeru, da je šlo za odsvojitev nepremičnine, pa je bil davčni zavezanec pri davčnem organu napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala dolžan vložiti že v 15 dneh od dneva odsvojitve tega kapitala.

Če je davčni zavezanec katero od opisanih napovedi pozabil vložiti oz. je ni vložil v predpisanem roku ali pa so podatki v sicer vloženi napovedi nepravilni, nepopolni ali neresnični, ima zakonsko predpisano možnost oz. pravico do samoprijave. To pomeni, da lahko vsak trenutek predloži novo davčno napoved, vendar pa najpozneje do izdaje odmerne odločbe, oz. do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora, oz. do začetka postopka o prekršku oz. kazenskega postopka.

 

Davčni zavezanec, ki plača davek na osnovi samoprijave, se za prekršek iz naslova nevložitve napovedi, za katerega je predpisana globa v višini 200 EUR, oz. za prekršek iz naslova nepravilnih, nepopolnih ali neresničnih podatkov v sicer pravočasno vloženi napovedi, za katerega je predpisana globa v višini od 400 do 1.200 EUR, ne kaznuje. Plača le zakonsko določene obresti.

 

Navedeno velja tudi v primeru Napovedi za odmero dohodnine za leto 2006.

 

 4. Kako pa je z davčnimi olajšavami? Tudi te v pred izpolnjenem dohodninskem obrazcu niso vpisane popolno. Kaj morajo zavezanci storiti sami?

Zavezanci morajo pred izpolnjeno davčno napoved natančno pregledati in preveriti, ali so vpisani vsi podatki in ali so podatki pravilni. Če je potrebno, vpisane podatke ustrezno popravijo, dodatno pa vpišejo olajšave. Naj ne pozabijo vpisati olajšav za različne namene, to je 2% olajšavo, dokazljivo z računi, in največ 4% stanovanjsko olajšavo. Prav tako naj ne pozabijo uveljavljati olajšav za vzdrževane družinske člane in za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Teh podatkov pred izpolnjene dohodninske napovedi ne vsebujejo ali pa so ti podatki nepopolni.

 

5. Kaj pa lastna sredstva vzdrževanih družinskih članov? Ali je ta potrebno vpisovati v dohodninsko napoved?

Ne, lastnih sredstev vzdrževanih družinskih članov ne vpisujemo v dohodninsko napoved.

 

6. Ali zavezanci v določenih primerih res nimajo pravice do splošne olajšave v višini 604.330 tolarjev?

Res je. V primeru, ko nekdo zavezanca uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, zavezancu odpade splošna olajšava. Tak primer je študent, ki je dolžan vložiti napoved, ker je v preteklem letu zaslužil več kot 604.330 tolarjev, katerega pa starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Podatek o tem, kdo je študenta uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana, pa mora študent po novem vpisati tudi na prvo stran dohodninske napovedi.

 

7. Ali študenta, ne glede na to, ali je dolžan vložiti dohodninsko napoved, ali ne, starši lahko uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana?

Seveda, vendar ob zakonsko določenih pogojih, predvsem, da je imel študent za celotno obdobje vzdrževanja status študenta, da ni imel rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti in da je izpolnjeval starostne pogoje. Navedeno velja tudi za študenta, prejemnika družinske pokojnine.

 

8. Ali za študente, ki prejemajo družinsko pokojnino, glede vlaganja dohodninske napovedi veljajo enaka pravila kot za vse druge prejemnike pokojnin?

Da. Za vse, ki prejemajo pokojnino velja, da jim dohodninske napovedi za leto 2006 ni treba vložiti, če poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri tem niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane, niso prejeli več kot 19.171 tolarjev obdavčljivih dohodkov. Če je študent, ki prejema družinsko pokojnino, prek študentskega servisa v letu 2006 zaslužil več kot 19.171 tolarjev, mora do 30.4.2007 vložiti dohodninsko napoved.

 

9. Ali za upokojence velja, da jim napovedi ni potrebno vložiti, če so v letu 2006, poleg pokojnine, prejeli še na primer 1.000 tolarjev obresti in 200 tolarjev katastrskega dohodka?

Da. Pri tem je pomembno, da od pokojnine med letom ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri tem niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane. V limit 19.171 tolarjev se ne vštevajo cedularno obdavčeni dohodki, v tem primeru obresti, in dohodki oproščeni plačila dohodnine. Katastrski dohodek pa se všteva med druge dohodke upokojenca.

 

10. Katastrski dohodek predstavlja dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Kaj pa del drugih dohodkov iz te dejavnosti, to je iz naslova subvencij, ki je pripisan osebam, ki naj bi bile člani kmečkega gospodinjstva, v nekaterih primerih pa tudi osebam, članom agrarnih skupnosti?

Pri drugih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, predvsem so to res subvencije, ki jih dobijo kmetje, se dohodek, ki ga dobi nosilec gospodarstva, porazdeli in pripiše članom gospodinjstva, ki imajo skupno stalno ali začasno bivališče. Oseba, ki meni, da si ne deli gospodinjstva s prejemnikom dohodka, lahko v svoji pred izpolnjeni napovedi prečrta njej pripisan delež, toda potem ga mora k sebi pripisati oseba, ki ga je v resnici dobila. Če pa je zavezanec član agrarne skupnosti, ki je prejela tovrstne dohodke, pa se zavezancu ti dohodki pripišejo glede na njemu pripadajoči solastniški ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti.

 

11. Pred izpolnjene napovedi morajo zavezanci skrbno pregledati in preveriti in podatke, za katere menijo, da so napačni, ustrezno popraviti. Ali podatke v dohodninski napovedi lahko popravijo, četudi so napoved že oddali?

Seveda, davčno napoved lahko popravijo najpozneje do izdaje odmerne odločbe. Pri tem je pomembno opozoriti, da pa olajšave za vzdrževane družinske člane zavezanci lahko uveljavljajo še najkasneje v roku za pritožbo zoper odločbo o odmeri dohodnine.

 

12. Novost letošnjega dohodninskega obrazca je zahteva za namenitev 0,5% dohodnine za leto 2007 upravičencem za donacije. Kje je objavljen seznam teh upravičencev?

Ta seznam je priloga k Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki je bila v začetku aprila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, objavljen pa je tudi na spletnih straneh davčne uprave, na naslovu:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2006/.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za leto 2007 upravičencem za donacije bodo davčni zavezanci davčnemu organu lahko predlagali še do konca tega leta, lahko pa bodo, če se bodo tako odločili, to zahtevo tudi spremenili ali preklicali.

 

13. To so najpogostejša vprašanja, ki jih davčni zavezanci dnevno zastavljajo Davčnemu uradu Kranj. Ali si vse to lahko tudi kje preberejo?

Vse to si zavezanci lahko preberejo na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije, na naslovu:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2006/pojasnila_in_odgovori/,

kjer so objavljena tudi konkretna vprašanja in odgovori s področja dohodnine za leto 2006. Seveda pa lahko vsak dan pokličejo na Davčni urad Kranj, kjer jim bo na telefonski številki 2371-174 odgovorjeno na njihova vprašanja.

 

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Tržič / četrtek, 24. maj 2012 / 07:00

V tržiški občini več gradbišč

Nadaljujejo prenovo mestnega jedra, končujejo prenovo cestne in komunalne infrastrukture v zgornjem delu naselja Jelendol in obnavljajo most na Ljubelju.

Objavljeno na isti dan


Cerklje na Gorenjskem / sreda, 28. november 2012 / 07:00

Premiera Gosposke kmetije

Cerklje - Igralci Dramske skupine Pod stražo Kulturnega društva Davorin Jenko Cerklje vabijo v soboto, 1. decembra, ob 19. uri v Kulturni hram Ignacija Borštnika na premiero komedije Gospo...

Prosti čas / sreda, 28. november 2012 / 07:00

Večer Slavka Avsenika

Z Večerom Vilka Ovsenika se je v sredini novembra Pod Avsenikovo marelo v Begunjah začel Avsenikov zlati abonma. Osem koncertnih večerov je posvečenih članom Ansambla bratov Avsenik, iz obdobja n...

GG Plus / sreda, 28. november 2012 / 07:00

Nastalo v desetih letih ...

Življenje piše različne zgodbe, Janez Štros je svojo deset let gradil na slikarskem platnu, ki jo bo zdaj vsaj bežno odkril tudi naključnemu gledalcu.

Prosti čas / sreda, 28. november 2012 / 07:00

Prihaja skupina S.A.R.S.

Dan republike bodo praznovali tudi v kranjskem Squatu, in sicer s koncertom skupine S.A.R.S., ki bo v soboto ob 21. uri. Gre za band, ki prihaja iz Beograda, ustanovljen pred slabimi šestimi leti...

Avtomobilizem / sreda, 28. november 2012 / 07:00

Hyundai i20 z novo frizuro

Pri južnokorejskem Hyundaiju so nekoliko osvežili model i20, ki se bo s tekmeci spodnjega razreda odslej spopadal tudi s posodobljeno tehniko. Spremembe so najbolj vidne spredaj z novo masko hlad...