Vprašanja in pobude

Pobuda št. 31 svetnika Borisa Dolžana

Ograja okoli spomenika na Belem polju na Hrušici je sicer nova, vendar pa je zelo slabo narejena, zato naj se izvajalec pozove, da naj jo popravi.

Odgovor oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve:

Pred obnovo ograje v letu 2006 je bila okrog spomenika nameščena stara žična ograja na kovinskih nosilcih, ki je bila zarjavela, na mestih poškodovana, zvita in upognjena, zato jo je bilo treba odstraniti in izdelati novo. Za postavitev nove ograje je odgovorna konservatorka Zavoda za kulturno dediščino Enota iz Kranja izdala kulturnovarstvene smernice, po katerih naj bi ograja postala del spomeniškega kompleksa in zato tudi arhitekturno povezana s spomenikom. Posledično je bila izdelana tudi ustrezna projektna naloga in novelacija projektne naloge, izvedeno javno naročilo malih vrednosti ter izbran najboljši ponudnik. Nadzornik naročnika (občine) je po opravljenem delu potrdil tako gradbene dnevnike kot tudi samo zaključno situacijo in s tem potrdil, da so bila dela opravljena v redu oz. v skladu s sklenjeno pogodbo in aneksom k pogodbi.

Ne glede na navedeno, bo Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve zaprosil odgovorno konservatorko Zavoda za kulturno dediščino, Enota iz Kranja, da bo podala svoje strokovno mnenje, katerega bo oddelek posredoval tudi svetniku Borisu Dolžanu. Obenem pa oddelek predlaga, da bi z njim in odgovorno konservatorko opravili skupni ogled na sami lokaciji, kjer bi se dogovorili glede morebitnih aktivnosti.

Odgovor JEKO-IN, d. o. o., Jesenice - izvajalec:

Ograjo okrog spomenika na Belem polju je izvajalo podjetje JEKO-IN, d. o. o., Jesenice na podlagi izbora naročnika. Ograja je bila izvedena po projektu (naročnik Občina Jesenice) in v skladu z zahtevami ter pod nadzorom naročnika Občine Jesenice. Izveden je tudi prevzemni zapisnik. Ob ogledu na terenu dne 6. februarja 2007 ne ugotavljamo nobenih nepravilnosti, glede na projekt, zato želimo bolj konkretne pripombe glede slabe izvedbe ograje.

Pobuda št. 32 svetnika Borisa Dolžana

Predlaga tudi, da naj se uredi divje odlagališče odpadkov, ki je samo pet metrov stran od Spomenika kurirjem na Hrušici.

Odgovor JEKO-IN, d. o. o., Jesenice:

JEKO-IN, d. o. o., Jesenice je dolžan zagotavljati urejenost in funkcionalnost avtobusnih postaj ter njihovo redno čiščenje. Čiščenje se izvaja redno, ravno tako tudi praznjenje košev za odpadke in razna popravila (stekla, sedeži ipd.). V občini Jesenice poteka postopna menjava avtobusnih postaj, zato JEKO-IN, d. o. o., Jesenice kot vzdrževalec javnih površin v skladu z dogovorom z občino Jesenice izvaja vzdrževanje avtobusnih postaj z minimalnimi stroški. V spomladanskem času bo določenih naslednjih pet lokacij za zamenjavo, določitev pa je odvisna od stanja posamezne avtobusne postaje in nujnosti izvedbe.

Vprašanje št. 34. svetnice Barbare Habe Sintič

To vprašanje vključuje več podvprašanj, in sicer: Kdo je upravičen do neprofitnega stanovanja? Kdo ima prednost (kaj komisija gleda, upošteva …)? Kje bo decembra objavljen razpis? Kakšna je čakalna doba? Kdaj je bil razpis v letu 2006 in ali je še čas za zamudnike za prijavo?

Odgovor Oddelka za okolje in prostor:

Neprofitna stanovanja v lasti Občine Jesenice se oddajajo v najem na podlagi Razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki ga v sredstvih javnega obveščanja (Jeseniške novice, spletna stran Občine Jesenice), objavimo praviloma vsaki dve leti. Ker je bil zadnji tovrstni razpis v letu 2005, nameravamo objaviti ponovni razpis v letošnjem letu, in sicer v mesecu novembru ali decembru. Občani se lahko prijavijo na razpis le v času razpisa, ki traja praviloma en mesec, in sicer z oddajo vloge, ki je v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice. Kdor zamudi rok za oddajo vloge v razpisanem roku, mora s ponovno prijavo počakati na naslednji razpis.

Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem so osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Ti splošni pogoji v skladu s podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, so: državljanstvo Republike Slovenije ali državljanstvo države članice Evropske unije, če država članica izpolnjuje pogoje vzajemnosti; stalno prebivališče v občini Jesenice; stalen vir prejemkov; 18 let in polna poslovna sposobnost. Poleg tega upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in vse osebe, ki naj bi z njim uporabljale stanovanje, ne smejo biti: najemniki neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in za neprofitno najemnino; lastniki drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednostni primernega stanovanja. Postopek oddaje stanovanj v lasti Občine Jesenice v najem vodi posebna strokovna komisija. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost tisti prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živijo v slabših socialno zdravstvenih razmerah. Stanovanjske razmere prosilcev si komisija vedno ogleda tudi na terenu.

Na podlagi ocenitve razmer Oddelek za okolje in prostor, ki vodi postopek, izda odločbe in oblikuje Prednostno listo upravičencev, ki se javno objavi. Neprofitna stanovanja se dodeljujejo upravičencem po vrsti, glede na uvrščenost na listo, čakalna doba pa je odvisna od razpoložljivega števila stanovanj.

Pobuda št. 34 svetnice Ljudmile Ilenič

Prosi, da se znova preveri, koliko Ceste maršala Tita je bilo obnovljene s sredstvi, obljubljenimi ob gradnji avtoceste. Titova cesta od Integrala do Bolnice Jesenice je nujno potrebna popravila. Meni, da mora to storiti DARS. Če je denar drugače porabljen, mora popravilo opraviti občina.

Odgovor Komunalne direkcije:

Za ureditev regionalne ceste R3-637/0368 Hrušica – Javornik, od km 2 + 150 do km 2 + 900 (to je območje od križišča C. na Golico do Bolnice Jesenice) je Komunalna direkcija Občine Jesenice že večkrat pisno zahtevala podatke od Direkcije Republike Slovenije za ceste. Zadnji podatki, ki jih je Občina Jesenice prejela od Direkcije so naslednji. Direkcija Republike Slovenije za ceste ima za omenjeno ureditev regionalne ceste odprt investicijski projekt št. 00-0154 URED Jesenice (bolnica - Golica). V letu 2003 je bil izdelan idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje Planing, d. o. o., Križe. Prav tako je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Republiški proračun za leto 2006 in 2007 ne predvideva finančnih sredstev. Po njihovih razvojnih programih je za leto 2008 predvideno naročilo projektne dokumentacije (Projekt za gradnjo in izvedbo), investicijskega programa ter pridobitve dokazil o razpolaganju z zemljišči. Takrat se predvideva s strani Direkcije tudi sporazum o sofinanciranju. Gradnja je predvidena za leto 2009. Cesta od Čufarja do Gimnazije je bila obnovljena v preteklih letih, prav tako vsa infrastruktura, ki je v cesti, tako da to območje sodi v redno vzdrževanje regionalnih cest.

Obnovo tega območja je v preteklih letih sofinancirala Občina Jesenice, ker žal ob gradnji avtoceste ni bila sklenjena nikakršna pogodbe, ki bi obvezovala državo, da mora obnoviti to cesto.

Vprašanje št. 39 svetnice Vere Pintar

Zaradi »tople« zimske ogrevalne sezone cene za porabo toplotne energije temu ne sledijo. Zanima jo primerjava porabe energije v letu 2005/2006 in 2006/2007 za mesec november, december in januar in zunanje temperature!

Odgovor Sektor Kres pri JEKO-IN, d. o. o., Jesenice:

Topla zima zimske ogrevalne sezone s ceno toplotne energije ni v neposredni zvezi, pač pa sledijo nižjim poraba stroški za variabilni del, ob tem da je treba pri njihovih primerjavah upoštevati tudi ceno (SIT/MWh) v konkretnem izračunu in primerjavi.

Primerjava porab v mestu Jesenice z navedbo veljavne cene variabilnega dela v mesecu:

mesec 2005 2006 indeks 2005 2006 indeks

MWh MWh SIT/MWh SIT/MWh

oktober 3079 2326 76 12.412,83 13.062,20 105

november 6721 5071 75 12.412,83 13.782,00 111

december 9521 6997 73 12.621,80 13.782,00 109

januar 2006 10005 13963,89 SIT MWh

januar 2007 7223 72 57,209 EUR MWh 98

Navedeni podatki veljajo za celo mesto. Ni pa rečeno, da nekateri objekti ne morejo odstopati, imajo lahko celo večje ali manjše porabe, kot so povprečne. To je v celoti odvisno od temperatur v objektu, in sicer varčevanja uporabnikov. Agencija RS za okolje ne izvaja merjenja zunanjih temperatur za mesto Jesenice in razpolagamo le z uradnimi meritvami za postaji Planina pod Golico in Rateče. Ob tem dajemo pobudo, da Občina Jesenice vzpostavi kontakt z Ministrstvom za okolje, Agencijo RS za okolje, da merilno mesto postavijo tudi na Jesenicah. V končni fazi bi to uvrstilo Jesenice tudi med mesta, za katera bi dobivali podatke pri radijskih poročilih in v drugih sredstvih javnega obveščanja, kamor sicer agencija pošilja podatke.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gorenjska / ponedeljek, 15. april 2019 / 20:31

Na Dunaju plošča v slovenskem jeziku

V dunajskem parku so odkrili spominsko ploščo v slovenskem jeziku, ki je posvečena čebelarju Antonu Janši.

Objavljeno na isti dan


Humor / ponedeljek, 5. januar 2009 / 07:00

Novoletni horor-skop

Sicer so horoskopi navadna nategancija. Edini horoskop po meri človeka, ki mu lahko verjamete, je horor-skop. Za vas sem ga sestavil Mali Brat in vam zagotavljam, da je zanesljiv. Američani mu že verj...

Prosti čas / ponedeljek, 5. januar 2009 / 07:00

Zlato, vinsko in klinično

Ženske že od rajske Eve dalje razmišljajo, kako bi prelisičile staranje, s čim bi si nahranile svojo kožo, da bi ostala napeta in sveža, si polepšale polt, kako bi bile videti danes dobro, pojutrišnje...

Prosti čas / ponedeljek, 5. januar 2009 / 07:00

Razlaga sanj: Sonce

V številnih kulturah vlada prepričanje, da duhovi napadajo svoje žrtve med spanjem in jim povzročajo more.

Prosti čas / ponedeljek, 5. januar 2009 / 07:00

Samo skakal bi (39)

"Ne morem ti povedati imena, veš. Preveč me vsi poznajo."

Kultura / ponedeljek, 5. januar 2009 / 07:00

Letni koncert ljubiteljskih pevcev

Pevsko društvo Zasavski fantje iz Trboj je na svoj letni koncert povabilo v goste sokrajanke Trbojske ljudske pevke.